بازار ارز

15:36, 20 January

تحلیل بازار

افت بجا و روای ارزها 

افزایش بی رویه نرخ ارز ها بی منطق بوده و گمراه کننده بود. در واقع شاهدافزایش نا معقول نرخ ارز ها بودیم. بازگشت امید رفع تحریم ها باعث جلوگیری از افزایش غیر منصفانه ارزها و کاهش نرخ پول های رایج دنیا شد. می توان گفت که کرونا بخشی از نوسانات ارز را تشکیل داده اما این بیماری محصور و خاص کشورمان نبوده است.جوجه را آخر پاییز می شمارن

جوجه های تازه به دنیا آماده در فصل بهار با رسیدن به فصل پاییز به دلایلی تلف می شوند و تعداد آن ها کاهش پیدا می کند. بیش از اندازه خوشبین بودن به بازار ما را از نگاه واقع گرایانه دور می کند. درک درست از وقایع و رویداد ها باعث تحلیل درست از بازار می شود. واضح هست که آینده را نمی توان پیشبینی کرد اما خوش بینانه بودن مانع درک صحیح و مختل قوه ی تحلیل هست. بنابراین با واقع گرایانه و برنامه ریزی درست می توان به نتیجه واقع بینانه دستیافت.